Đễ cho sinh viên khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật dễ dàng tham khảo phần mềm Adobe Photoshop CC 2017 thông qua các tài liệu ebook, tutorial và template, và sinh viên tự học.

Chúc các bạn tự học tập thật tốt

Pass: Khoa TK&NT

Nhằm cũng cố và bồi dưỡng cho sinh viên phần mềm Adobe Premiere CC 2017

Các bài giảng qua mạng của môn: 

TN102DV02.Tin học Nội thất 1 - Nhập môn & Autocad

Phần mềm Autodesk Revit 2018

Đễ hỗ trợ cho sinh viên ngành Thiết Kế Nội Thất biết thêm một phần mềm vẽ, tính toán thiết kế mới và mạnh mẽ, khóa học này sẽ chỉ cho sinh viên tự học từng bước để tự học và thành thạo phần mềm Revit 2018 này.

Pass: Ngành TKNT